Thursday, 22 March 2012

திருக்கவின் மலை ஶ்ரீ குண்டிஸ்வரர் அருளிய திருக்கவி


1. ¾ÉÐÅÆ¢ ¿¼ì¸ ±Ø¾ÅÆ¢ «ÕÇ¢Â
    ±ÉÐ ÌÕ×ìÌ ¿ýÈ¢ +

2. «ÕûÁ¢Ì ¾¢Õì¸Å¢ý Á¨Ä‚ ÌñÊŠÅÃ÷
    ¾¢ÕÅÕÇ¡ø ¾¢Õì¸Å¢ þÂüÈôÀð¼Ð +

3. ¾ñ¼Äம் ¾¢Õì¸Å¢ý Á¨ÄÅ¡Øõ «ÕûÁ¢Ì
    ÌñÊŠÅÃ÷ ¾¢ÕÅÕû ¾¢Õì¸Å¢ +

4. ¾¢Õì¸Å¢»÷ ¾¢Õì¸Å¢ýÀ¡Ò ¾¢Õì¸Å¢ ÀÊòÐ
    ¨ÅÂò§¾¡÷ š¨¼òÐ ¿¢üÀ÷ +

5. ¾¢Õì¸Å¢ þù¨ÅÂòÐ ÀÄ÷ þøÄòÐ
    Å¡Øõ Å¡ú×ìÌ «È¢¦Å¡Ç¢ +

6. ¾¢Õì¸Å¢ ±ýÛõ «È¢¦Å¡Ç¢ ¨ÅÂòÐû
    Å¡ú× ¯Â÷×ìÌ ²½¢ôÀÊ +

7. ¾¢Õì¸Å¢ À¢ġРþù¨ÅÂòÐû Å¡Øõ
    «ùÅ¡ú× Å¡ú× þø +

8. ±øÄ¡õ ÅøÄ ¾¢Õì¸Å¢ þò¾¢Õì¸Å¢Â¢Ûõ
    ¯Â÷¸Å¢ ¨ÅÂò§¾¡÷ þø¦ÄýÀ÷ +

9. ±ì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ìÌõ Å¡ö측 «È¢¦Å¡Ç¢
   ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ìÌ Å¡öì¸ôÀÎõ +

10. ¾¢Õì¸Å¢ À墀 þÂÄ¡¾Å÷ ¨ÅÂòÐû
    À¢ÈóÐõ À¢ÈÅ¡ô ÀÄý +

11. ¾¢Õì¸Å¢ ¿ýÚ þø¨Ä¦ÂýÚ ±ÅÕõ
    ¦º¡øÅÐ þÂøÅÐ þø +

12. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ þù¨Å ¦ÁöÂÈ¢×
    ¸üÚ½÷óÐ ¿øÅ¡ú× Å¡úÅ¡÷ +

13. ¾¢Õì¸Å¢ À¢Öõ ÀûÇ¢ பாÄÕõ
    ÓШÁ «றி× ¦ÀÚÅ÷ +

14. ¾¢Õì¸Å¢ ±ýÛõ ¬ú¸¼ø ãúÌÅ¡÷
    «È¢× ±ýÛõ Óò¦¾ÎôÀ÷ +

15. ¸üÀ¨Éக்கு ±ð¼¡ ¸üÀ¨ÉìÌõ ¸üÀ¨É
     ¸ñ¦¼ÎòÐ ÅÊò¾ ¾¢Õì¸Å¢ +

16. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ þù¨ÅÂòÐ þýÀõ
     ÐýÀõ ¯½÷óÐ Å¡úÅ÷ +

17. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ þõÁÉ¢¾ô À¢ÈŢ¢ý
     ÀÄý ¯½÷óÐ Å¡úÅ¡÷ +

18. ¾¢Õì¸Å¢Â¢ø þøÄ¡¾Ð þø¨Ä¦ÂýÚ ¾¢Õì¸Å¢
     À¢øÅ¡ரால் À¡§Ã¡¡¢ø §ÀºôÀÎõ +

19. ¾¢Õì¸Å¢ Å¡ú¿¡û ÓØÐõ ÀÊôÀ¢Ûõ
     «ÖôÒ ¦ÅÚôÒ þø +

20. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ Å¡Øõ Å¡ú¨Å
     Å¡úÅ¢ø Å¡úÅ¡ய் Å¡úÅ¡÷ +

21. ¾¢Õì¸Å¢ À¢ġРšØõ «ùÅ¡ú×
     Å¡úóÐõ ÀÄý þø +

22. ¾¢Õì¸Å¢ À¢ġРšØõ Å¡ú×
     ¾¢Õô¾¢ þøÄ¡ Å¡ú× +

23. ¾¢Õì¸Å¢ ºÁ À¡ÌÀ¡Î þøÄ¡Ð
     «¨ÉÅáø ²üÚ À¢ÄôÀÎõ +

24. ¾¢Õì¸Å¢ ÅÂРŢò¾¢Â¡ºõ þøÄ¡Ð
     «¨ÉÅ¡¢ø Å¢ÕõÀ¢ À¢ÄôÀÎõ +

25. ¾¢Õì¸Å¢ýÀ¡Ò ¾¢Õì¸Å¢ ÀðÊÁýÈõ ÀðÊ
     ¦¾¡ðÊ ¦ÂíÌõ §ÀºôÀÎõ +

26. ¾¢Õì¸Å¢ ¦ÀÕí¸¼Ä¢ø ãúÌÅ¡÷ Å¡úÅ¢ø
     À¢ÈŢ츼ø ¬ÆÁÈ¢óÐ ¿£óÐÅ¡÷ +27. ¾¢Õì¸Å¢ «¨ÉÅ÷ þøÄò¾¢ø þÕ츧ÅñÊÂ
     Ó츢 šú쨸ô ¦Àð¼¸õ +

28. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ ¯Â¢÷¸û §¿º¢ìÌõ
     ¯Â÷ ÀñÒ ¦¸¡ûÅ÷ +

29. ¬ú¸¼Ä¢ø ¬úóÐ ãú¸¢¦ÂÎò¾ Óò¾¢Ûõ
     ¦À¡¢Ð þõÓò¾¡É ¾¢Õì¸Å¢ +

30. ¾¢Õì¸Å¢ ÀÊì¸ò ¦¾¡¢ó¾Å÷ ÀÊòÐ
     ¿øÄÈ¢× ÅÇ÷òÐ Å¡úÅ÷ +

31. ¾¢Õì¸Å¢ ±ò¾¨É ¸¡Äõ þÂüÈôÀ𼧾¡
     «ò¾¨É¸¡Äõ À¢Ä×õ ¦¸¡ûÇôÀÎõ +

32. ¾¢Õì¸Å¢ À墀 À¢ÄÈ¢× þøÄ¡÷
     À¢ý§È¡¡¢ø §¸ðடு அறிவர் +

33. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ À¢Èரை ²Á¡üÚõ
     ±ñ½õ «È§Å þøÄ¡÷ +

34. ±ùÅ¡¦ÃøÄ¡õ ±Ø¾ þÂÖ§Á¡ «ùÅ¡¦ÃøÄ¡õ
     º¢ó¾¢òÐ ±Ø¾ôÀð¼Ð ¾¢Õì¸Å¢ +

35. ¾¢Õì¸Å¢ þù¨Å ÁÉ¢¾ ¯½÷வு¸¨Ç
     À¼õÀ¢ÊòÐì ¸¡ðÎõ ¸ñ½¡Ê +

36. ¾¢Õì¸Å¢»÷ ¾¢Õì¸Å¢ýÀ¡Ò ¾¢Õì¸Å¢ À¢ġ¾Å÷
     þù¨ÅÂòÐ Å¡ú× «È¢Â¡¾¡÷ +

37. ¾¢Õì¸Å¢ ¦ÀÕí¸¼Ä¢ø ãúÌÅ¡÷ þøÄÈ
      Å¡ú× ¿øÄÈõ Å¡úÅ¡÷ +

38. ¾¢Õì¸Å¢¨Â ¡Õõ Ì¨È ¦º¡øÄ
     š¢Õì¸ Å¡öôÒ þø +

39. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ ¡¦¾¡Õ ¾ÅÕõ
     ¦ºöÅÐ þÂÄ¡Ð Å¡úÅ÷ +

40. þù¨ÅÂòÐô À¢ÈóÐ ¸øÅ¢ ¸üÈĢɡø
     ¸¡ÏõÀÄý ¾¢Õì¸Å¢ À¢øŧ¾ +41. ¾¢Õì¸Å¢§Â¡Î ¸øÅ¢ À¢øÅ¡÷ ¸º¼Èì¸üÚ
     ¯Â÷ÅÈ ¿øÅ¡ú× Å¡úÅ¡÷ +

42. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ þøÄÈõ ¿øÄÈõ
     Å¡ÛÂà šúóÐ ¸¡ðÎÅ÷ +

43. திருக்கவி பயில்வார் வாழும் வாழ்வில்
     நல்லது கெட்டது அறிந்தவர் +

44. ´Õ¸Å¢ ÀÊò¾¡Öõ «¨¾ò ¾¢Õì¸Å¢
      §À¡ø ÀÊò¾ø §ÅñÎõ +

45. ´Õ¸Å¢ ±Ø¾¢É¡Öõ «¨¾ò ¾¢Õì¸Å¢
      §À¡ø ±Øоø §ÅñÎõ +

46. ¾¢Õì¸Å¢ Á¢ýÉø §À¡ø ÀÃÅ¢ ¨ÅÂòÐ
     Å¡ú§Å¡Ã¡ø Å¢ÕõÀ¢ À¢ÄôÀÎõ +

47. ¾¢Õì¸Å¢ Á¡½Å÷¸û Ó¾ø Ó¾¢ÂÅ÷¸û
     Ũâɢø Å¢ÕõÀ¢ô À¢øÅ÷ +

48. ÁÉõ ÅÄ¢òÐ ÐÊô§À¡÷ìÌ ÁÕóÐ
      ¾¢Õì¸Å¢ ±Ûõ Å¢ÕóÐ +

49. ¾¢Õì¸Å¢ ±ø§Ä¡Õõ ÀÊì¸ §ÅñÊÂ
     Å¡ú쨸 À¡Ð¸¡ôÒ ¦Àð¼¸õ +

50. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ ¦¾¡Æ¢Ä¢¨Éò ¦¾¡ØÐ
     ¿¡É¢Äõ §À¡üÈ Å¡úÀÅ÷ +

51. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ «øĨŠ«¸üÈ¢
     ¿øĨŠ¬üÈ¢ Å¡úÅ¡÷ +

52. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ ¬ýÁ£¸ þ¨È¨Á
     ¯ñ¨Á ¯Â÷¨Á «¨¼Å÷ +

53. ¾¢Õì¸Å¢ Á¡½Å÷ìÌ Òò¾¸õ þøÅ¡ú×ìÌ
     Å¢ÕóÐ ¬ýÁ£¸ì ¸ÇﺢÂõ +

54. ¾¢Õì¸Å¢ Áɾ¢ý Ì¨È Å¢Ä츢
     ¿¢¨È ¦ºöÔõ þ¨È +55. ¾¢Õì¸Å¢»÷ ¾¢Õì¸Å¢ýÀ¡ÒÅ¢ý ¾¢Õì¸Å¢  
     ¨ÅÂõ Å¡Øõ Ũâɢø Å¡Øõ +

56. ¾¢Õì¸Å¢ ¿ý¦¿È¢ÅÆ¢ Å¡Æ¡÷ «ùÅ¡ú×
     Å¡úóÐõ Å¡Æ¡ô ÀÄý +

57. ¾¢Õì¸Å¢»÷ ¾¢Õì¸Å¢ýÀ¡ÒÅ¢ý ¾¢Õì¸Å¢ ¨Å 
     Å¡ú§Å¡÷ Å¡ú×ìÌ «È¢×¨Ã +

58. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ ®ý§È¡÷ ÅƢšúóÐ
     º¡ý§È¡Ã¡ö ¦À¡ÕûÀ¼ Å¡úÅ÷ +

59. þù¨ÅÂô ¦À¡ÕÇ¢ÕóÐõ ¾¢Õì¸Å¢ «ÕÇ¢øÄ¡÷
      Å¡ú¨Å ¦À¡ÕûÀ¼ Å¡Æ¡¾Å÷ +

60. ¾¢Õì¸Å¢ þÂüÈ þÂÄ «ÕÇ¢Â
     þ¨ÈÅ¡ ¿ýÈ¢ ¯ÉìÌ +

61. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ìÌ ±Ç¢தில் þÂÄ¡¾Ðõ
     ÓÂýÚ þÂøÅÐ Å¡öì¸ôÀÎõ +

62. ¾¢Õì¸Å¢ À¢øÅ¡÷ìÌ «¡¢¦¾ÉôÀÎõ ±î¦ºÂÖõ
     «î¦ºÂø ¦ºÂøž¢ø º¢È¢¦¾ÉôÀÎõ +

63. ¾¢Õì¸Å¢ «È¢ó¾¡÷ ¡÷ìÌõ ±ò¾£íÌõ
     þøÄ¡÷ ¦ºÕìÌõ þøÄ¡÷ +

64. ¦ºö¾ ¾ÅÚìÌ ÅÕóÐÅ÷ ¾¢Õó¾¡Õõ
      ¾¢ÕóÐÅ÷ ¾¢Õì¸Å¢ À¢ýÈ¡ø +

65. ¸¡¾Ä¢ø ¸¡¾¨Ä ¸¡¾Ä¡ய் ¸¡¾Ä¢ì¸
     ¸¡¾Ä÷ìÌ ¾¢Õì¸Å¢ ¯Â÷¸Å¢ +

66. Å¡úÅ¢ø ¯¨ÆòÐ ¯Â÷× Å¡ú×
     Å¡Æ ¾¢Õì¸Å¢ °ì¸ந்¾Õõ +

67. ¾¢Õì¸Å¢ þù¨ÅÂòÐ Å¡ú¨Å «Ï«ÏÅ¡ö
    «னுÀÅ¢òÐ ¯½÷óÐ þÂüÈôÀð¼Ð +

68. ±øÄ¡õ ÅøÄ þ¨ÈÅý Å¡Øõ
     Ũâɢø ¾¢Õì¸Å¢ Å¡Øõ +69. ¾¢Õì¸Å¢ ÀÂøÅ¡÷ ¯Â¢÷ ¦¸¡øÖõ
     ®Éî ¦ºÂø ¦ºö¡÷ +

70. ¯¨ÆòÐ ¯Â÷× Å¡Øõ «ùÅ¡ú×ìÌ
     ¾¢Õì¸Å¢ °ì¸õ ¾ÃôÀÎõ +

71. ஆறறிவு இருந்தும் அறியாமை வாழ்வார்க்கு
     திருக்கவி தெள்ளமுத தெளிவிருந்து+

72. திருக்கவிஞர் திருக்கவின்பாபு திருக்கவி மனமுருகி
     இறைவனை வணங்க உதவப்படும்+

73. எச்செயலும் செயலாது திரிவார்க்கு திருக்கவி
     செயல் செயல ஊக்கந்தரும்+

74. திருக்கவிஞர் திருக்கவின்பாபு திருக்கவி வெறும்
     வார்த்தைகளால் பாராட்ட இயலாதது+

75. திருக்கவிஞர் திருக்கவின்பாபு திருக்கவி காலத்தால்
     இறவா இறைக் காவியம்+

76. திருக்கவி பயில்வார் இவ்வைய வாழ்வை
     வாழ்வாய் வாழத் தெறிந்தவர்+

77. திருக்கவி இவ்வைய வாழ்வோர் வாழ்வுக்கு
     அறிவு வளர்க்கும் நூலகம்+

78. திருக்கவி பயில்வார் எச்செயலும் செயலும்முன்
     அச்செயல் சிந்தித்து செயல்வர்+

79. திருக்கவி நன்றன்றென்று ஒன்றிரண்டு படித்து
     முடிவு செய்திடல் இயலாது+

80. திருக்கவியின் கூட்டல்குறி வைய வாழ்வோர்
     நலப் பாதுகாப்புச் சின்னம்+
                                                                                            +திருக்கவி+
                                                  திருக்கவிஞர்
                                                   திருக்கவின் பாபு

No comments:

Post a Comment